algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Winetasters.

Toepasselijkheid en definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en overeenkomst die tot stand komt middels de website http://www.winetasters.nlDe partij tot wie de verkoper een aanbod richt zal verder worden aangeduid als “wederpartij”.
Het mogelijk deels niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling in deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.
Naarmate onze diensten zich verder ontwikkelen bestaat de mogelijkheid dat wij onze algemene voorwaarden aanpassen. Op het moment dat deze algemene voorwaarden zijn aangepast zullen wij dit voldoende kenbaar maken middels onze website.
Op de tussen verkoper en wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Identiteit verkoper
Naam ondernemer: Doornbos Winetasters
Vestigingsadres: Engels Park 65, 9722CK Groningen
Emailadres: hello@winetasters.nl
Kvk-nummer: 82229198
Btw-identificatienummer: NL003658263B28

Aanbod en prijzen
Het aanbod op de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen vermeldt op de website binden de verkoper niet.
Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en verzendkosten.
De door verkoper verstrekte kortings- en actiecodes mogen alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bij misbruik van voornoemde kortings- en actiecodes behouden wij op ons recht om deze met terugwerkende kracht te verrekenen.

Totstandkoming overeenkomst
Indien de wederpartij een bestelling plaatst, ontvangt wederpartij automatisch een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een expliciete bevestiging dan wel de bestelling heeft verzonden.
Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door verkoper is bevestigd, kan wederpartij de overeenkomst ontbinden.
Levering.

Verkoper is voornemens om de bestelling persoonlijk te bezorgen bij het door wederpartij opgegeven adres. Desondanks behoudt wederpartij de mogelijkheid om de bestelling te laten bezorgen door een derde-partij.
Verkoper verzoekt dat er op het afgesproken bezorgmoment iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorger zal vragen om een legitimatie. Indien niet is voldaan aan de mininumleeftijdvereiste van 18 jaar is voldaan, zal bezorger de bestelling mee terug moeten nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10 euro annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Als plaats van levering geldt het adres dat wederpartij aan verkoper heeft duidelijk gemaakt.
Het risico van beschadiging en/of vermissing berusten bij verkoper tot het moment van bezorging aan wederpartij of een aan verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht

Wederpartij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden. Stuur hiervoor een bericht naar hello@winetasters.nl.
Het genoemde herroepingsrecht gaat in op de dag nadat de wederpartij, of de door hem aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen.

In geval van ontbinding moeten de producten in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening van de consument aan de verkoper retour worden gezonden. In geval je de box en/of flessen wijn op een zodanige manier hanteert dat deze in waarde verminderen zal wederpartij aansprakelijk worden gehouden.
Verkoper zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het geretourneerde in goede staat is ontvangen het volledige aankoopbedrag terugstorten via dezelfde betaalmethode welke is gebruikt bij de oorspronkelijke bestelling.

Betaling
Verkoper heeft altijd het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enig andere zekerheid voor betaling van wederpartij te verlangen.
Indien partijen betaling na ontvangst door middel van een factuur zijn overeengekomen, dient deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
Indien de in het vorige lid bedoelde factuur niet volledig is betaald is wederpartij de wettelijke rente verschuldigd.
Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft verkoper het recht om aan wederpartij buitgerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Bij de genoemde aanmaning zal verkoper minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

De consument heeft de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.

Aansprakelijkheid
Ons doel is om de best mogelijke service te verlenen. Dit neemt niet weg dat wijn een natuurproduct is. Verkoper is daarom niet aansprakelijk indien de geleverde wijnen in enig opzicht niet voldoen aan de verwachting van wederpartij. Tevens is verkoper evenmin aansprakelijk indien de inhoud van de fles wijn na opening om wat voor reden dan ook bedorven blijkt te zijn, tenzij dit gebrek bij meer dan twee flessen per verkocht wijnpakket zich voordoet.

Is onverwijld hetgeen in de vorige alinea genoemde aan de orde, neem dan binnen 3 dagen contact op via hello@winetasters.nl.